Πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του

 Εργαστηρίου Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροελεγκτές

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:     Παναγιώτης Παπαγέωργας

ΑΙΘΟΥΣΑ :                                      ΖΒ210

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Χειμερινό 2012)

ΜΟΝΙΜΟΙ:                                       Καθ. Παναγιώτης Παπαγέωργας (2 ώρες),

                                                        

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δρ. Αγκαβανάκης Κυριάκος (6 ώρες)

                                                         Πουλίζος Μιλτιαδης  (Μεταπτυχιακό

                                                                                                Αυτοματισμού ΕΚΠΑ)(2 ώρες)          

                                                        

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

 

2012

81

3

27

2012

56

2

26

2011

31

2

15

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

α) Η γνωριμία και η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σύγχρονα προγράμματα ενοποιημένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE) προγραμμάτων για μικροελεγκτές (διδάσκεται το IAR).

β) Η θεωρητική και κυρίως η πρακτική επαφή και εξάσκηση με τα ενσωματωμένα συστήματα που βασίζονται σε μικροελεγκτές. Χρησιμοποιείται ο μικροελεγκτής MSP430 Texas Instruments για τον σκοπό αυτό. Οι φοιτητές δανείζονται για το διδακτικό εξάμηνο αναπτυξιακά ez-430 και Launchpad τα οποία τα χρησιμοποιούν τόσο για τις εργαστηριακές ασκήσεις όσο και για την υποστήριξη project. Το project που καλούνται να αναπτύξουν στοχεύει στον αυτόνομο έλεγχο ενός οχήματος πολύ χαμηλού κόστους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Η διδασκαλία του εργαστηρίου Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροελεγκτές περιλαμβάνει τις εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 :  Εισαγωγή στο IDE IAR Embedded Workbench

ΑΣΚΗΣΗ 2 : Εισαγωγή στην C για ενσωματωμένα συστήματα

ΑΣΚΗΣΗ 3: Εισαγωγή στην οικογένεια μικροελεγκτών MSP430 και στην χρήση των αναπτυξιακών συστημάτων προγραμματισμού μικροελεγκτών MSP430

ΑΣΚΗΣΗ 4 : Λειτουργίες Εισόδου εξόδου (Digital I/O)

ΑΣΚΗΣΗ 5 :Εισαγωγή σε Arrays και Pointers

ΑΣΚΗΣΗ 6 :Εισαγωγή σε συναρτήσεις και σήματα διακοπής (Interrupts)

ΑΣΚΗΣΗ 7 : Χρονιστές / Απαριθμητές (Timers)

ΑΣΚΗΣΗ 8 : Μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό

ΑΣΚΗΣΗ 9 : Σειριακή επικοινωνία (I2C, RS232,SPI) και αισθητήρες

ΑΣΚΗΣΗ 10 : Έλεγχος κινητήρων και project

 

  • Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και τις δέκα ασκήσεις.
  • Η διάρκεια κάθε  εργαστηριακής άσκησης είναι δύο ώρες.
  • Η δυναμικότητα του εργαστηρίου είναι 20 σπουδαστές, κάθε δίωρο διδασκαλίας. Διαθέτει 10 θέσεις εργασίας με H/Y για 3 σπουδαστές το πολύ ανά θέση.
  • Οι σημειώσεις του εργαστηρίου διανέμονται ηλεκτρονικά
  • Οι διδάσκοντες επιβλέπουν και βοηθούν στην εκτέλεση των ασκήσεων.
  • Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μελετήσει πριν την εκτέλεση της άσκησης τη θεωρία της, ώστε να γίνονται κατανοητά, ο σκοπός, η διαδικασία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα της άσκησης.
  • Για κάθε άσκηση, καθένας σπουδαστής παραδίδει εργασία, εντός μιας εβδομάδας. Η εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
  • Μετά το πέρας της διδασκαλίας και των δέκα  ασκήσεων γίνεται η τελική εξέταση εφ’ όλης της ύλης του εργαστηρίου.Για την αξιολόγηση των σπουδαστών λαμβάνονται υπόψη η τελική εξέταση και οι εργασίες.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΜΕΡΟΣ  Α: Αξιολόγηση των σπουδαστών

Ο τελικός βαθμός του Εργαστηρίου Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροελεγκτές προκύπτει από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Βεξ) και τον βαθμό από τις εκθέσεις (εργασίες) που υποβάλλονται σε κάθε άσκηση.

(Σημείωση: Για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει απόφαση του Τομέα (Άρθρο 12))

 

ΜΕΡΟΣ  Β: Υποβολή έκθεσης για την άσκηση που εκτελέστηκε

α.         Η έκθεση είναι υποχρεωτική σε κάθε άσκηση.

β.         Αποτιμάται βαθμολογικά με βάση την αντιστοιχία μεταξύ του εκάστοτε χαρακτηρισμού της και του βαθμού που καθορίζεται για τον χαρακτηρισμό αυτόν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Βαθμός Αντιστοίχισης

ΠΚ(Πολύ Καλή)

8-10

Κ  (Καλή)

5-7

Α (Ανεπιτυχής)

<5

 

γ.         Στην περίπτωση που η έκθεση χαρακτηριστεί ως ανεπιτυχής, επιστρέφεται και ο           σπουδαστής εντός μίας εβδομάδας την υποβάλλει ξανά, διορθωμένη σύμφωνα με τις           παρατηρήσεις του διδάσκοντα.

δ.         Από τις εκθέσεις (εννέα συνολικά, μία για κάθε άσκηση) προκύπτει ένας βαθμός.           Ο βαθμός αυτός είναι:

             2,        όταν οι Πολύ Καλές εκθέσεις είναι περισσότερες από έξι.

            1.5,      όταν οι Πολύ Καλές εκθέσεις είναι  περισσότερες από τρεις και λιγότερες από επτά.

            1,         όταν οι Πολύ Καλές εκθέσεις είναι λιγότερες από τέσσερεις.

 

ΜΕΡΟΣ  Γ: Εξαγωγή του τελικού βαθμού στο εργαστήριο

Ο βαθμός στο εργαστήριο προκύπτει ως εξής:

α) όταν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 4, τότε στο 80% αυτού προστίθεται και ο βαθμός που προκύπτει από τις γραπτές εκθέσεις (παράγραφος δ.).

β) όταν ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μικρότερος του 4, δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός από τις γραπτές εκθέσεις. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός του εργαστηρίου είναι μη προβιβάσημος.

 

ΜΕΡΟΣ  Δ: Πότε χάνεται άσκηση

Ο σπουδαστής χάνει μία εργαστηριακή άσκηση όταν συμβαίνει τουλάχιστον ένα από τα εξής:

α.         Δεν προσήλθε την καθορισμένη ημέρα και ώρα εκτέλεσης της άσκησης, ούτε αναπλήρωσε      την άσκηση. Σχετικά με τις αναπληρώσεις γίνονται κατόπιν συννενοήσεως με τον διδάσκοτα. 

β.         Δεν έφερε την γραπτή έκθεση της άσκησης μέσα στο επιτρεπτό χρονικό διάστημα (μία εβδομάδα).

γ.         Η γραπτή άσκηση που έφερε αξιολογήθηκε ως ανεπιτυχής και δεν υποβλήθηκε ξανά   διορθωμένη.

 

ΜΕΡΟΣ  Ε: Πότε το εργαστήριο χάνεται

Σύμφωνα με το § 12 του Κανονισμού Σπουδών Τ.Ε.Ι. Πειραιά «Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει με επιτυχία τα 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου».

 

ΜΕΡΟΣ  ΣΤ: Ειδικές περιπτώσεις

α.         Ο σπουδαστής που παίρνει τελικό βαθμό στο εργαστηρίου < 4, επαναλαμβάνει το εργαστήριο με όλες τις υποχρεώσεις ενός κανονικού σπουδαστή (παρουσία, εξέταση, γραπτές εκθέσεις).

 

β.         Ο σπουδαστής  με βαθμό 4.0-4.9 δεν υποχρεώνεται στην παρακολούθηση του εργαστηρίου εκ νέου. (Κανον. άρθρο 12 §6ε) Συμμετέχει στον τρόπο εξέτασης που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την εξαγωγή του τελικού βαθμού. 

Product Tour
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com